Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.500.000 €

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης σχεδιάζονται παρεμβάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εγκατάστασης συστήματος τριπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας/ψύξης στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, με το μέγιστο βαθμό απόδοσης. Μέσω της υλοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού επιδιώκεται αρχικά η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας (λαμπτήρες LED) και του ενεργοβόρου εξοπλισμού της κουζίνας που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια με σύγχρονο ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό που καταναλώνει φυσικό αέριο . Η μετατροπή του υφιστάμενου BMS σε BEMS αποτελεί το κύριο εργαλείο για την κατάρτιση ενός σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης του νοσοκομείου απαντώντας στις απαιτήσεις του Ν.4342/2015 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της 30ης Μαΐου του 2018. Ο συνδυασμός ενός σχεδίου δράσεων οι οποίες ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές και ενός εργαλείου που επιτρέπει τον ενεργειακό σχεδιασμό, τη θέσπιση και κυρίως την παρακολούθηση δεικτών της ενεργειακής συμπεριφοράς του νοσοκομείου διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι η λειτουργία του νοσοκομείου είναι απολύτως ελεγχόμενη και άρα αποδοτική. Το σχέδιο των προτεινομένων παρεμβάσεων μετά την υλοποίηση του θα επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 19,25% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας, ποσοστό υπερβολικά μεγάλο για ένα νοσοκομείο του μεγέθους του ΠΓΝΑ , ενώ η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων η οποία θα επέλθει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης, υπολογίζεται σε 3.832 tn CO2 /έτος. Η συγκεκρένη Πράξη αποτελείται από 4 Υποέργα.
Παρεμβάσεις Υποέργου 1 (Δικαιούχος: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Κύριος του Έργου: Π.Γ.Ν.Α.) 1. Εγκατάσταση Μονάδας Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας ΚΑΙ Ψύξης 2. Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 3. Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED 4. Αντικατάσταση υδρόψυκτου ψύκτη και αντίστοιχου πύργου ψύξης 5. Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 6. Αντικατάσταση μόνωσης εξωτερικών αεραγωγών των ΚΚΜ 7. Σύνταξη Μελετών Εφαρμογή, Υποέργο 2: Επεμβάσεις σε ιατροτεχνικό εξοπλισμό, Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου-Επιστημονική υποστήριξη του Νοσοκομείου κατά την υλοποίηση του έργου και τη συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων, Υποέργο 4: Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής Επιθεώρησης στο κτίριο και Έκδοση Β΄Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

68  −    =  67