ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΓΝΑ

*

Συμβουλές προστασίας από το ιό «WannaCry»

Η Πληροφορική Υπηρεσία είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια υπηρεσία για τη μηχανογραφική υποστήριξη και την αναβάθμιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Νοσοκομείου.

Στόχος της είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, τη μείωση στα κόστη λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και τέλος την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήμτα:

  1.    Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)
  2.    Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)

 

Υποδιευθύντρια Υπηρεσίας Πληροφορικής Κάρμεν Κοντογιαννίδη
[accordion collapsible=”1″ closed_bg=”accent1″ title_color=”accent8″] [pane title=”1. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)” background_image=””] [tabs layout=”horizontal” nav_color=”accent2″ left_color=”accent8″ right_color=”accent1″] [tab icon=”” title=Αρμοδιότητες]

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

α. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.

β. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.

γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

δ. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.

ε. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.

στ. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.

ζ. Η προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.

η. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία και την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο − νοσηλευτικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.

[/tab] [tab icon=”” title=Στελέχωση]

Τα στελέχη του τμήματος είναι:

Κοντογιαννίδη Κάρμεν – Υποδιευθύντρια Υπηρεσίας Πληροφορικής, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (Software)

Χατζόγλου Αναστασία – κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (Software)

Τσίκος Αλέξανδρος – κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

[/tab] [tab icon=”” title=Επικοινωνία]
Τηλέφωνο: 25513 53603 εσωτ. 6603
25513 52023 εσωτ. 5023
e-mail:   kkont@pgna.gr

 

[/tab] [/tabs] [/pane] [pane title=”2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)” background_image=””] [tabs layout=”horizontal” nav_color=”accent2″ left_color=”accent8″ right_color=”accent1″] [tab icon=”” title=Αρμοδιότητες]

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

α.   Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.

β.   Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,

γ.   Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.

δ.   Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.

ε.   Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κλπ).

στ. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

ζ.   Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).

η.  Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:

α.   την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,

β.   την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

[/tab] [tab icon=”” title=Στελέχωση]

Τα στελέχη του τμήματος είναι:

Χατζηγεωργίου Γεώργιος – κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (Hardware)

Παπαϊωάννου Ιωάννης – κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

[/tab] [tab icon=”” title=Επικοινωνία]
Τηλέφωνο: 25513 53601 εσωτ. 6601
25513 53604 εσωτ. 6604
25513 53602 εσωτ. 6602
e-mail:   chatzigeorgiou@pgna.gr

 

[/tab] [/tabs] [/pane] [/accordion]