Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

84  −  82  =