Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421