1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (2) 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ1

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Tμήμα: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αρμόδιος Υπαλ.: Ε. Τσαταλμπασίδου Τηλ.: 2551352438 e-mail: prprosopikou@pgna.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ :22-06-2020 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19184 19184 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΑ04690Ω3-ΚΛΨ Για την σύναψη Σύμβασης Έργου με έναν (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου…

8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 4373.11-02-2020 11 ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΥ

img

Κείμενο Ανακοίνωσης…

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421