ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.ΑΝΤΙΔΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β” ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2018

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421