ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.ΑΝΤΙΔΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421